Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

216/QĐ-STNMT
Quyết định: Thành lập tổ thẩm định đấu thầu Gói thầu: Hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
03/12/2018
03/12/2018
Số hiệu Trích yếu