Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

982/STNMT-QLĐĐ
V/v xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất cho các hộ gia đình bị thu hồi đất đủ điều kiện được giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
29/11/2018
29/11/2018
Số hiệu Trích yếu