Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

979/STNMT-QLĐĐ
V/v bổ sung nội dung tham mưu giải quyết đề nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại tờ trình 901/TTr-UBND ngày 14/8/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
29/11/2018
29/11/2018
Số hiệu Trích yếu