Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

954/TTr-STNMT
V/v điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất và quy định á áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh ĐB từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
21/11/2018
21/11/2018
Số hiệu Trích yếu