Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

301/TTr-STNMT
Tờ trình Xin chủ trương ứng vốn Quỹ phát triển đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
15/11/2018
15/11/2018
Số hiệu Trích yếu