Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

263/BC-TCTLN
Kết quả thấm định điều chỉnh bổ sung phương án dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
15/11/2018
15/11/2018
Số hiệu Trích yếu