Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

299/TTr-STNMT
V/v đề nghị cấp kinh phí để tiếp tục chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ TĐC của dự án hạ tầng khung trụ sở cơ quan, khu công công, khu thương mại dịch vụ trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
14/11/2018
14/11/2018
Số hiệu Trích yếu