Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

258/BC-STNMT
Kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của một số tổ chức trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
09/11/2018
09/11/2018
Số hiệu Trích yếu