Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

261/BC-STNMT
Danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
12/11/2018
12/11/2018
Số hiệu Trích yếu