Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

260/BC-STNMT
Công tác quản lý sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
12/11/2018
12/11/2018
Số hiệu Trích yếu