Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

200/QĐ-STNMT
V/v thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Thuỷ điện mường Mơn"
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
08/11/2018
08/11/2018
Số hiệu Trích yếu