Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

255/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định phương án đối trừ đất nơi đi nơi đến cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình: ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
06/11/2018
06/11/2018
Số hiệu Trích yếu