Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

288/TTr-TCTLN
Đề nghị phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án dự toán kinh phí bồi thường hỗ trợ tái định cư cho người sử dụng đất và các đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất ...
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
06/11/2018
06/11/2018
Số hiệu Trích yếu