Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

290/TTr-STNMT
V/v đề nghị thành lâp Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
06/11/2018
06/11/2018
Số hiệu Trích yếu