Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

909/STNMT-QLĐĐ
V/v cho phép thực hiện đấu giá QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mường Ảng
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
05/11/2018
05/11/2018
Số hiệu Trích yếu