Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

285/TTr-STNMT
Đề nghị điều chỉnh,bổ sung Bảng giá đất và quy định áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
05/11/2018
05/11/2018
Số hiệu Trích yếu