Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

904/CĐ-STNMT
Công điện: V/v lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
02/11/2018
02/11/2018
Số hiệu Trích yếu