Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

884/STNMT-KHTC
Về việc bố trí kinh phí 10% tiền thu từ đất của ngân sách địa phương để thực hiện Dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Điện Biên năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
29/10/2018
29/10/2018
Số hiệu Trích yếu