Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2813/QĐ-BTNMT
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ TNMT
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trung ương
Quyết định
12/09/2018
01/10/2018
Số hiệu Trích yếu