Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

279/TTr-STNMT
Phê duyệt bổ sung giá đất cụ thể tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trụ sở làm việc kho bạc nhà nước Tuần Giáo, Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
25/10/2018
25/10/2018
Số hiệu Trích yếu