Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

278/TTr-STNMT
Tờ trình V/v thẩm định và trình phê duyệt KH lựa chon nhà thầu hạng mục XD cơ sở dữ liệu địachính huyện Tủa Chùa thuộc thiết kế kỹ thuật.....
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
25/10/2018
25/10/2018
Số hiệu Trích yếu