Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

277/TTr-STNMT
Tờ trình Về việc xin chủ trương giao nhiệm vụ thực hiện dự án thành phần: Điều tra, đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
23/10/2018
23/10/2018
Số hiệu Trích yếu