Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

868/STNMT-KS
V/v Tham gia thẩm định Dự án ' Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên"
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
23/10/2018
23/10/2018
Số hiệu Trích yếu