Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

236/BC-STNMT
V/v Giải trình ý kiến tham gia của các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố ... về Ban hành Quy chế quản lý sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Báo cáo
11/10/2018
11/10/2018
Số hiệu Trích yếu