Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

825/STNMT-QLĐĐ
V/v tạm tính kinh phí bồi thường, hỗ trợ, TĐC khi nhà nước thu hồi đất và giá trị khu đất khi giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đấu tư XD khu đô thị mới Nam Thanh Trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
09/10/2018
09/10/2018
Số hiệu Trích yếu