Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

835/STNMT-QLĐĐ
V/v hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp huyện
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
12/10/2018
12/10/2018
Số hiệu Trích yếu