Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

187/QĐ-STNMT
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
08/10/2018
08/10/2018
Số hiệu Trích yếu