Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

809/STNMT-QLĐĐ
v/v thống nhất thực hiện đề án " Hoàn chỉnh việc đo đạc lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
04/10/2018
04/10/2018
Số hiệu Trích yếu