Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

246/TTr-STNMT
V/v phê duyệt Đề cương Dự toán kinh phí dự án: Điều tra đánh giá chất lượng đất và tiềm năng đất đai tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
28/09/2018
28/09/2018
Số hiệu Trích yếu