Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

241/TTr-STNMT
V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất TĐC và giáo đất có thu tiến SD đất không thông qua hình thức đấu giá QSD đất XD công trình Hồ chứa nước Ẳng Cang xã Ẳng cang huyện Ẳng Tở
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
21/09/2018
21/09/2018
Số hiệu Trích yếu