Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

754/STNMT-KHTC
V/v thực hiện công bố, công khai quy hoạch Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ lần 2.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
18/09/2018
18/09/2018
Số hiệu Trích yếu