Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

211/BC-TCTLN
Kết quả thẩm định bổ sung phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất không điểm tái định cư khe chít khu tái định cư Noong Bua, tp Điện Biên Phủ (điểm tái định cư khe chít số 2) đợt 10
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
18/09/2018
18/09/2018
Số hiệu Trích yếu