Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

231/TTr-STNMT
Tờ trình Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật dự toán Điều chỉnh hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tủa Chùa
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
17/09/2018
17/09/2018
Số hiệu Trích yếu