Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

728/STNMT-QLĐĐ
Về việc bàn giao 02 khu đất gia đình quân đội: khu gia binh Trung đoàn và khu gia đình Bệnh xã do Trung đoàn 82 quản lý, giao cho UBND thành phố Điện Biên Phủ quản lý theo quy hoạch
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
10/09/2018
10/09/2018
Số hiệu Trích yếu