Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

179./QĐ-STNMT
V/v cử công chức, viên chức đi học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN cho lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Quyết định
05/09/2018
05/09/2018
Số hiệu Trích yếu