Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2707/QĐ-BTNMT
Phê duyệt tiếp cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty cổ phần thủy điện Nậm Mức, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện Nậm Mức
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên nước
Giấy phép khai thác
31/08/2018
31/08/2018
Số hiệu Trích yếu