Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

179/QĐ-STNMT
V/v thành lập Hội thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án' Nhà máy chế biến tinh bột nghệ sắn tại xã Hẹ Muông huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
06/09/2018
06/09/2018
Số hiệu Trích yếu