Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

704/STNMT- KHTC
V/v báo cáo các nguyên nhân khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đề xuất phương án xử lý đối với từng dự án cụ thể
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
05/09/2018
05/09/2018
Số hiệu Trích yếu