Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

218/TTr-STNMT
V/v phê duyệt phương án sử dụng đất của Chi nhánh vật liệu nổ công nghiệp Điện Biên (nay là Chi nhánh công nghiệp hoá chất mỏ Sơn La) thuộc Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Tây bắc trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
30/08/2018
30/08/2018
Số hiệu Trích yếu