Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

170/QĐ-STNMT
Quyết định thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu : Xây dựng hành lang bảo vệ nguồn nước mặt chính, quan trọng, trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Tài nguyên nước
Quyết định
28/08/2018
28/08/2018
Số hiệu Trích yếu