Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

144/QĐ-STNMT
V/v thành lập Hội thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án' Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Nam ThanhTrường"
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
24/08/2018
24/08/2018
Số hiệu Trích yếu