Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

667/STNMT-KHTC
V/v tham gia ý kiến về Dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định là tài sản cố định đặc thù; danh mục thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
21/08/2018
21/08/2018
Số hiệu Trích yếu