Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

662/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến tham mưu xử lý đối với nội dung đề nghị của UBND huyện Nậm Pồ tại văn bản số 762/UBND -KTHT ngày 31/7/2017
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
21/08/2018
21/08/2018
Số hiệu Trích yếu