Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

659/STNMT-QLĐĐ
V/v tham gia ý kiến giải quyết kiến nghị của UBND thành phố Điện Biên Phủ tại văn bản số 829/UBND- BQLDA ngày 31/7/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
20/08/2018
20/08/2018
Số hiệu Trích yếu