Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

656/STNMT-ĐĐBĐ&VT
V/v Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của luật đo đạc và bản đồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Công văn
17/08/2018
17/08/2018
Số hiệu Trích yếu