Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

652/STNMT-QLĐĐ
V/v xin ý kiến thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh xử lý đề nghị của UBND huyện Điện Biên Đông tại tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 11/6/2018
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
17/08/2018
17/08/2018
Số hiệu Trích yếu