Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

651/STNMT-KS
V/v Tham gia ý kiến dự thảo NĐ sửa đổi bổ sung NĐ số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của chính phủ quy định về phương pháp tính mức thu tiền cấp quyền khai thác khaongs sản
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
17/08/2018
17/08/2018
Số hiệu Trích yếu