Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

2472/QĐ-BTNMT
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Nhà máy thủy điện thác trắng, khai thác nguồn nước mặt cho công trình thủy điện thác trắng
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tài nguyên nước
Quyết định
06/08/2018
06/08/2018
Số hiệu Trích yếu