Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

185/BC-STNMT
Tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao sau thí điểm chuyển Văn phòng Đăng ký đất đai và trung tâm phát triển quỹ đất về Sở Tài nguyên và Môi Trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
15/08/2018
15/08/2018
Số hiệu Trích yếu