Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

206/TTr-STNMT
V/v chuyển hình thức trả tiền thuê đất từ: thuê đất một lần cho cả thời gian thuê của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ xây dựng Đức trường đang sử dụng đất tại địa bàn phường Na Lay, thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
10/08/2018
10/08/2018
Số hiệu Trích yếu